• Jaipur Stripe JPS_04
Jaipur Stripe
Lapis
Product Code: JPS_04
100% Linen
Width: 52.5” / 133 cm 
Repeat: 6.6” H x 7.5” V / 17 cm H x 19 cm V